Tamborim
repinique
apito
surdo
claves

Privacy verklaring Tessa Valstar Percussie

Tessa Valstar Percussie verwerkt persoonsgegevens van haar klanten. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens wanneer, waarom en op welke manier verwerk worden.

Wanneer verzamelt Tessa Valstar Percussie (persoonlijke) gegevens?
Dit Privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door cursisten, opdrachtgevers en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden verkregen bij de aanvraag van informatie over muzieklessen, workshops, en trainingen;  En/of bij inschrijving en deelname aan de les(sen) en workshop(s). Na afname van de dienst worden de gegevens gebruikt voor facturering.

Welke persoonsgegevens verwerk Tessa Valstar Percussie?
De gegevens die Tessa Valstar Percussie verzamelt betreffen:
Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van leerlingen/deelnemers of van opdrachtgevers. Eventueel het niveau van de deelnemers op muzikaal gebied; Bij kinderen kan de leeftijd worden gevraagd in verband met het indelen in lesgroepen. Deze gegevens worden uitsluitend verzameld met toestemming van de betreffende persoon en alleen als het noodzakelijk is voor mijn dienstverlening.

Waarom verwerk Tessa Valstar Percussie (persoons) gegevens?
Tessa Valstar Percussie verwerkt uw persoonsgegevens waarbij als doel geldt: het zo goed mogelijk uitvoeren van de overeenkomst. Die uitvoering bestaat uit een aantal acties en werkzaamheden, waaronder, maar niet beperkt door:
- U kunnen bellen, appen of mailen indien dit nodig is om wijzigingen in het lesrooster door te geven.
- Het zo zorgvuldig mogelijk geven van de muzieklessen en trainingen aangepast aan het niveau van de deelnemer(s).
-Het afhandelen van uw betaling

Hoe bewaart Tessa Valstar Percussie uw gegevens?
-De handmatig door U schriftelijke ingevulde inschrijfformulieren worden in een map bewaard in een afgesloten kast.
-E-mail adressen zijn opgeslagen onder een speciale kop toegankelijk na het toetsen van een speciale alleen door mij bekende inlogcode.
-Eventuele telefoonnummers zijn opgeslagen in mijn mobiele telefoon. Ook deze zijn toegankelijk na het inloggen met een alleen door mij bekende code.

Hoe lang bewaart Tessa Valstar Percussie gegevens?
Ik zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
Zodra U aangeeft dat U geen gebruik meer maakt van het lesaanbod, de trainingen, de workshops van Tessa Valstar Percussie worden uw gegevens, tenzij u aangeeft informatie te willen blijven ontvangen, vernietigd en verwijderd van maillijst of telefoonlijst.

Derde ontvangers
Tessa Valstar Percussie huurt de diensten in van een externe accountant. Aan deze partij worden de naam, het bedrag en datum van storting van de opdracht doorgegeven.
Voor zover deze accountant bij het uitvoeren van de betreffende diensten persoonsgegevens verwerkt, doet hij dit als hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijk gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.
Tessa Valstar Percussie verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij mij bekende persoonsgegevensgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. (Zie contactgegevens hieronder.)
U heeft de volgende rechten:
- Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens ik heb en wat ik daarmee doe.
- Inzage krijgen in de precieze persoonsgegevens die ik heb.
- Intrekken van toestemming.
- Bezwaar maken tegen bepaald gebruik.

Klacht indienen
Wanneer U vindt dat ik U niet op de juiste manier help bij inzage en/of informatieverstrekking over uw persoonsgegevens kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging:
Tessa Valstar Percussie heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligd al haar diensten (on)zichtbaar tegen fraude en misbruik. De website maakt gebruik van een beveiligde verbinding via SSL.

Contact en vragen
Vragen of opmerkingen over dit Privacy statement kunt u mailen naar: info@tessavalstar.nl

Wijziging van Privacy statement:
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Tessa Valstar percussie gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Tessa Valstar percussie zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit Privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken.

23 mei 2018

caixa
shaker
agogo
website: simplex interactive